Beroepsorganisaties

De BVO/SBO – Belgische Vereniging voor Osteopathie / Société Belge d’Ostéopathie – Beroepsvereniging van Belgische osteopaten, erkend door de Raad van State (Belgisch Staatsblad van 2 februari 1994).

Groepering, Nationaal en Representatief van de Professionele Osteopaten vzw (GNRPO vzw) is het federaal orgaan van de bij Koninklijk Besluit erkende Belgische beroepsverenigingen van osteopaten. De beroepsverenigingen hebben het Charter van de GNRPO onderschreven. Het Charter definieert gemeenschappelijke doelstellingen. Op die manier verenigt de GNRPO alle professionele osteopaten die zich ertoe verbinden de criteria te eerbiedigen die vooropgesteld zijn door de beroepsverenigingen. 

European Federation of Osteopaths i.n.p.a. The Voice of the Osteopath in Europe.

The Forum for Osteopathic Regulation in Europe (FORE) seeks to bring together national Registers and Competent Authorities for osteopathy across Europe. 

The Osteopathic International Alliance advances the philosophy and practice of osteopathic medicine and osteopathy worldwide. 

Comments